-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۴, چهارشنبه

امروز گزارش جلسه شورای امنیت ملی درارگ منتشر شده و در مورد اتفاقات شب گذشته و کشاکش ها بین رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور یک کلمه ذکری نشده است. این چه گونه امکان دارد؟ آیا در گزارش دهی دفتر شورای امنیت ملی پنهان کاری و خللی رخنه کرده است؟ ا لبته!