-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۱۵, جمعه

ترا جنس باوری عصبانی کننده رنگین سپنتا


اشاره: عربستان، پدر مالی آی اس آی، طالب وداعش است. نسخه نجات سپنتا به منظور سجده عمیق به طلاپرستان از کجا آمده؟
رنگین سپنتا می گوید:

"در این کشاکش ما باید واقعیت‌گرایی سیاسی را از دست ندهیم، ما باید با عربستان روابط عمیق، استوار و گسترده مبتنی بر احترام متقابل داشته باشیم، ایران کشور همسایه هم تاریخ هم فرهنگ و شریک تاریخی ماست ازین رو باید با دقت بسیار کشور خود را از رقابت‎های میان دو قدرت منطقه‌یی که هر روز در حال تشدید است دور نگهداریم."

واقع گرایی از نوع سپنتا هم طرفه نکته ایست!؟ امروز یک دکاندار معمولی می داند که جئوپلتیک افغانستان به عنوان هسته رقابت های پیچیده در عصر جهانی شدن، برچه منوال است و با  امیدواری های خاله زنکی، نمی شود کارگاه آموزشی «واقع گرایی» راه انداخت. عربستان، یعنی تروریزم و آی اس آی. به مشارالیه یک نقشه بدهید که فاصله افغانستان وعربستان را بداند؛ این را هم بداند که عربستان، قدرت نیست، یک پاره تن سیاست برون مرزی امریکاست که از درون و بیرون معروض به پوسیدن است. این که این فرمایشات در واقع حمایت از گسترش داعش در افغانستان است، اظهر من الشمس است.
کشوری که هیچ گاه، براساس واقع گرایی سیاسی اداره نشده، براساس تراجنس باوری سیاسی نیز اداره شدنی نیست. بنده خدا این واقع گرایی را در زمان مزدور ترین حکومت پس از طالبان به خوبی فراگرفته است. حکومتی که بیست ودو بار دربرابر آی اس آی به التماس افتاد ولی این واقع گرایی، شکستن بخش های دیگری از استخوان بندی تشکیلات نوپا بود.