-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۱۶, شنبه

اختلاف نظر بین اروپا و امریکا در افغانستان

سفیراتحادیه اروپا تاکید کرده که شناسنامه های برقی، افغانستان را امن تر، حکومت داری را قوی تر و خدمات را بهتر می 
سازد، هر روزی که به هدر میرود، روزی ست که از دست میرود.

European Union Ambassador to Afghanistan F-M Mellbin says, Bio-metric ID card make Afghanistan safer, governance stronger and services better
.Every day wasted is a day lost