-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۲۲, جمعه

قابل توجه ریاست جنایی پلیس کابل

صحت و سقم حرام خوری تمیم جلال را پیگیری کنید! 
هموطنی دادخواه، در رخنامه، بار دیگر از بهر مظلومیت این کودک جوزجانی یادداشت گذاشته است.


قسمی که همه هموطنان ما در جریان هستند مدت دو نیم ماه قبل کودک به نام ثناوالله از جوزجان به کابل آمد، فقر و تنگدستی پدرش را مجبور به کمک خواستن از مردم ساخت.. ولی افراد استفاده جو برای کسب شهرت و پول از این کودک جوزجانی که مصاب به سرطان است؛ دست برنداشتند که یکی از آن ها تمیم جلال است، تمیم جلال 27960 دالر آمریکایی به نام این کودک پول جمع نمود؛ یک یا دوبار که این مسأله را پیگیری کردیم تمیم جلال گفت من پول را پرداخت میکنم؛ ولی با گذشت دو نیم ماه هنوز هم پول ها را به فامیل ثناوالله تسلیم نکرد. این مسأله را به تقاضای هموطنان ما که برای کمک به ثناوالله به تمیم جلال نام پول فرستادند؛ دوباره به صورت جدی پیگیری می کنیم و تا تمیم جلال نام پول را
تسلیم فامیل ثناوالله نکند خاموش نخواهیم بود