-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۱, یکشنبه

مشوره به ابو مسلم «شیرزاد»

درشبکه ارتباطی مجازی، یک رشته شعار های سردرگم وکُلی، علی الظاهر درگرامیداشت از ابومسلم «شیرزاد» به راه افتاده است که به فکر این کمینه، ادامۀ این چنینی آن برای آیندۀ شیرزاد مثل یک «خوره» است. مشارالیه ظرفیت توانمند شدن دارد؛ اما نشود مثل برخی ها مقهور کوتاهه گویی های یک بار مصرف شود. امید من این است که ابومسلم برای تمثیل رؤیا هایش به زمان، تکاپوی «حجمی» و تلاش های «عمودی» نیاز مند است.