-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۱, یکشنبه

نظام الدین «غیاثی» و امرالله «صالح»

 فردی به نام نظام الدین «غیاثی» در پاسخ به نکته نظرات امرالله «صالح» پاسخ نامه خود را چنین عنوان داده است: چوچۀ شورای نظار مستر امرالله صالح بازهم چرند باد کرد. وقتی این عنوان عبارتی را دیدم، فوری ادبیات غلام محی الدین «انیس» به خاطرم متبادر شد که در شرح وقایع جنگ امیرحبیب الله کلکانی با لشکر نیابتی انگلیس به رهبری نادرخان؛ در هر سطر نوشته است «سقو چوچه» نوشته است؛ یا فیض محمد کاتب هزاره، که مردم کوهدامن به شمول حبیب الله را نه یک بار که ده ها بار، از دایرۀ انسانیت و شعور وفراست، کاملاً بیگانه فرض کرده است.
من با نکته نظرات امرالله صالح که متاسفانه سطحی و «تنظیمی» بود، میانه یی ندارم؛ اما عنوانی که نظام الدین خان به نوشته اش داده، نه تنها از منظر املا، دستورزبان، شگرد بحث وفحص و شرح وقایع اتفافیه همان سال ها، بل ازرهگذر داشتن ادبیات درخور برای ورود به یک مسأله روشنگرانه می لنگد. اندیشمندان «پرچم» وقلم دار کم نیستند تا درین زمینه سازنده بحث کنند.