-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۱, یکشنبه

پاکستان در دامی افتاده است که نجات ندارد

مقامات پاکستان در رابطه با جنگ انتقالی افغانستان، دریک گرداب توقف ناپذیر گرفتار آمده اند. انگلیس و شوروی، درهمین گرداب افتاده بودند؛ اما آن دو قدرت بزرگ، هم پیوندی ناگزیر ( مانند به هم چسپیده گی افغانستان وپاکستان) با افغانستان نداشتند و بعد از چند سال تهاجم و جنگ، خود را از گرداب نجات دادند. پاکستان چنین چانسی ندارد. اگر دست به تشدد بیشتر بزند، بیشتر در گرداب فرو می رود؛ اگر مدارا پیشه کند، خواسته های افغانستان در حدی است که اگر به اجرای آن تسلیم شود؛ دیگر پاکستان قدرتمند وجود نخواهد داشت. از زیربار جنگ مزمن و ابدی با افغانستان برآمدن نیز در توان پاکستان نیست. این چه قمار خرابی بود که متولیان «گارنیزیون انگلیس»- به قول جناب پیمان- هماره درآن برنده بودند و حالا کمی موازنه پیدا شده و فردا شاید موازنه برعکس شود.