-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۲۱, شنبه

دکترناشر رهبری کشتار در 400 بستر را برعهده داشت

از برگه صبور رحیل


رهبری گروه انتحار کنندگان شفاخانه ۴۰۰ بستر را متخصص ارتوپیدی داکتر ناشر که قبلا در شفا خانه ساحوی قندهار موظف بود و از مدت هشت ماه به اینسو به شفاخانه ۴۰۰ بستر تبدیل گردیده بود داشت و پرسنل همدست وی شامل محصلینی بودند که دوره پرکتیک خود را در این شفاخانه سپری می کردند.
این دانشجویان طب نظامی نبودند بلکه با وجود مشکلاتی که این شفاخانه در پذیرش دانشجویان ملکی دارد نظر به امری که از سطح رهبری دولت به قوماندانی این شفاخانه شده بود مجبور به پذیرش آنها شده بودند.
داکتر ناشر هم در منزل چهارم شفاخانه کشته شد.
نا گفته نماند که خلاف ادعای وزارت دفاع و منابع خبری آن، دروازه های شفاخانۀ چهارصد بستر ارتش به کلی سالم است و هیچ انفجاری و انتحاری در دروازه های شفاخانه صورت نگرفته است.
تروریست ها از قبل، در شفاخانه جای گرفته بودند و مهمات کافی داشته اند که برای هفت ساعت بجنگند...