-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۳۰, دوشنبه

قیمت یک نماینده پارلمان، 70 هزار دالر شد.

افراد وزیردفاع، داخله و ریاست امنیت ملی، به وکلا زنگ زده می شود؛ به خانه های شان می روند و با بی شرمی تمام، بندل های دالررا به دامن شان می ریزند.


 اخبار واصله به «گزارشنامه افغانستان» موارد غم انگیزی را فاش می کنند که سه وزیر سکتور امنیتی، «بندل» های دالر از حساب بودجه خویش را مثل نوت ( اسکناس) های ده هزاری دورۀ طالبان، بالای وکیل های ولسی جرگه باد می کنند.

پس از سازماندهی تئاتر خون و ذبح در بیمارستان نظامی کابل، شماری از نماینده گان کمپاین دروغینی را تحت نام «استیضاح» شروع کرده که هدف از آن، گرم کردن بازار اخاذی از وزیران داخله، دفاع و ریاست امنیت ملی است. 
درتازه ترین گزارش آمده است که بازارمعامله به حدی داغ شده است که وکیلان پول ساز، درزمره خواسته های خویش، با طرح این مسأله که سقوط «حتمی» است، از سه وزیر سکتوری، ق
صد دارند خانواده های شان را به خرج دولت از افغانستان خارج کنند. 

دربخشی از گزارش می خوانیم: «قیمت وکیل های عادی وساده به سیزده هزار 13000 دالر آمریکایی رسیده؛  و بعضی وکلایی که از خود گروپ دارند ومؤثر پنداشته میشوند قیمت ایشان به  70000 هفتاد هزار دالر آمریکایی رسیده است.» 
درمتن اصلی گزارش همچنان آمده است: «تمام رئیس های ریاست های عمومی وعایداتی ریاست امنیت ملی، وزارت داخله، ووزارت دفاع،  کارهایی اصلی خود را کنار گذاشته و به وظیفه مقدس خرید و فروش وکلای پارلمان مصروف اند وقرار دادی های این ۳ ارگان های مهم امنیتی ودفاعی ودستکی های شان هم  دراین کار مهم وضروری مصروف هستند. به وکلا زنگ زده می شود؛ به خانه های شان می روند و با بی شرمی تمام، بندل های دالررا به دامن شان می ریزند و با آراستن مجالس شب نشینی وبزم وباده، وعده های چرب و نرم نیز مبادله می شود.