-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۱۶, دوشنبه

این حوادث همه اش اجزای تاریخ اند.

از گفت وگوی سیدفاضل سانچاره کی با دکتر غنی برسر گزینش وزیر جدید اطلاعات و فرهنگ چنین مستفاد می شود که دکترغنی اشتهای رفیق ما را خراب کرده است. دکترغنی درنقش یک ابر ستاره فرهنگ واطلاعات، مآمور آتی خود برای وزارت اطلاعات وفرهنگ ( سانچاره کی) را استفهام و ارزیابی کرده و آنگاه گفته است که از وزارت خلاص، ریاست رادیو تلویزیون ملی را برایت پیشنهاد می کنم!