-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۳۰, دوشنبه

کارمند اجیر هفت سال پیش، رئیس ادارۀ انترپول شد.

فرمان تقرر عبدالمقیم عبدالرحیم زی، به ریاست انترپول وزارت داخله


خبر رسیده به «گزارشنامه افغانستان» مشعر است که عبدالمقیم عبدالرحیم زی بیست و پنج ساله، مکتب خواندۀ پاکستان، ناگهان به فرمان دکترغنی به ریاست انترپول وزارت داخله منتصب شده است.

 این درحالی است که چند سال پیش، عبدالمقیم عبدالرحیم زی که تازه سن به هجده ساله گی پا نهاده بود، به عنوان کارمند اجیر در وزارت داخله به کار شروع کرده بود. مشارالیه پس از چندی به عنوان افسر تعدیل رتبه شده و با طلسماتی که به کار گرفت، درمدت هفت سال، به مقام جنرالی مفتخر گشت. او چندی فرصت یافت که در ریاست ارتباط خارجه وزارت خارجه نیز مصدر خدمت به ملت شود. سرانجام، به تأسی از شعار مبارزه با «فساد» و مشق تبلیغاتی تیم حاکم در ارگ، تحت نام «حکومت داری خوب» فرمان انتصاب وی به عنوان رئیس اداره بسیار مهم انترپول امضاء و نافذ شده است.
در گزارش آمده است که بخشی ازین کادرگماری درخشان عصر غنی- عبدالله، به احمد ضیأ مسعود می رسد که در مسند نماینده رئیس جمهور در امور حکومت داری خوب، به مسئولیت های تاریخی و ملی خویش عمل کرده است.