-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۲۹, یکشنبه

نوروز را نباید تا سطح ملا پائین آورد.

طرح حلال و حرامِ نوروز
اسد «بودا»


برخي در تلاش اند كه حليتِ نوروز را از فقه و شرع استنباط كنند! 
واقعيت اما اين است كه طرح نوروز در چارچوبِ صورت بندي حلال و حرام و دسته بندي در افعال مكلفين از بنياد احمقانه و مشروعيت بخشيدن به نظام ملايي است. ما نبايد آن قدر سقوط كنيم كه بديهيات را نيز به حكم ملا منوط كنيم. همان ملايي كه به هر دليلي امروز خود را به ناحق به عنوان مرجع حليت نوروز جا مي زند، با تغيير شرايط آن را حرام اعلام خواهد كرد. پرسش از نوروز تكليف اخلاقي نيست، احساس جمعي تغيير و تحول، و در واقع سودمندي و نا سودمندي اجتماعي آن است. اينكه جواز امر اجتماعي سود را از مولوي و ملا بگيريم، نه تنها درست نيست، بلكه شرم آور نيز است.