-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۵, شنبه

داعش اکنون برای همه قابل دسترس است.

چرا حمله بر پارلمان انگلیس، برنامه ریزی برای انهدام بنای تاریخی و معروف «تاج محل» و یورش مسلحانه بر پایگاه گارد ملی روسیه در چچین، تقریباً به طور همزمان صورت گرفته و هرسه مورد را «داعش» قبول مسئولیت کرده است؟ داعش اکنون یک رمز عبور است که هر قدرت بازیگر از آن در هر زمانی که خواسته باشد، براساس منافع خود شان بهره می برند. 
انگلیس افکارعمومی خود را برای کدام کاری آماده می کند؛ هند، مراقب احوال پاکستان درحوزه افغانستان است و روسیه بی هیچ تردیدی به سوی افغانستان نظر دارد. اگر فرضیه داعش درست است؛ از کدام مسیر به خاک روسیه داخل شده است؟