-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۱۴, شنبه

تکوین درونی جماعت ازبک و هزاره/ فقدان انضباط سیاسی- فرهنگی پشتون وتاجک

باعبور از کج وخم های دو دهۀ اخیر بیشتر می توان فهمید خطوطی که جنرال دوستم و استاد عبدالعلی مزاری برای آینده مردم خویش ترسیم کرده اند، درنظرکلی، ذات آفرینی بیداری ملی تا ابدیت تعریف شده می تواند. حضور «فرد» یا اضداد «افراد» میان همدیگر، هیچگاه مسیر بازشده در سطح عمومی را سد نمی شود؛ چون آن ها خودیت خویشتن را با خودیت جمعی مردم خویش چنان امتزاج داده اند که سرانجام باعث ایجاد همین مسیر شده است. 
ازبک و هزاره خود را یافته اند؛ و درکمال شگفتی می توان ارزیابی کرد که دیگراقوام عمدتاً پشتون و تاجیک، یا درمسیرغیرطبیعی رانده شده اند و یا از نیمه راه، ( خود اختیار یا بی اختیار) درمسیر دیگری افتاده اند.