-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۱۰, پنجشنبه

در پاسداشت از سال نو هجری خورشیدی، یک گروه از کارمندان افغان اداره بی بی سی در لندن، در مقابل ورودی ساختمان بلند مرکز بی بی سی اتن انداخته بودند. جریان اتن را دیدم. اجرای دُهل و آهنگ، زنده نبود، شنیداری بود؛ با آن هم نا هم آهنگی اتن از بهر غیابت موسیقی زنده نبود؛ بلکه اتن اندازان از مهارت درخورد بی بهره بودند؛ فقط یک جوان درازموی ریش دار با پیراهن و تنبان سفید،ا اتن منظم اجرا می کرد. اتن افغانی دراصل، ضرب و سرعتی عجیب دارد که در هیچ یک از رقص های شایع در افغانستان به چشم نمی خورد.