-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۲, چهارشنبه

نیویورک تایمز: جنگ «ریاست اجرائیه» و جنرال دوستم

چراغ نیویورک تایمز نه با نفت که با آب می سوزد!
به نظر می رسد که در آسمان فاریاب، «طوق لعنت» سرانجام در گردن جمیعت اسلامی و جنبش ملی افتاده است. 

گواه این واقعیت، فعال شدن آنتن روزنامه نیویارک تایمز است. 

از کشفیات نیویورک تایمز یکی این است که قوماندان ملنگ از جمیعت اسلامی یک شاگرد مکتب را کشته است؛ به گفته نیویورک تایمز، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی عبدالله عبدالله هم وابسته به جمیعت است. ( بخیه زنی یک روزنامه خارجی را ببینید) جناح دیگرجنگ درفاریاب، نظام قیصاری از فرماندهان نزدیک به جنرال دوستم است.

 نیویارک تایمز می گوید که این جنگ‎ها بیانگر وضیعت پیچیده سیاسی افغانستان است؛ به دلیل آن که رهبران جمیعت وجنبش از سران دولت کنونی به شمار می روند اما هواداران شان علیه همدیگر می جنگند و باعث قتل و غارت می شوند.  
نیویورک تایمز سپس با مهارت، بحث را به سوی دیگری می کشاند و می نویسد که آن عده فرماندهانی که در جنگ‎های داخلی افغانستان مشارکت داشتند؛ با آن که جزو دستگاه حکومت اند، هنوز مانند سال های جنگ داخلی دست به اسلحه اند و برضد همدیگر می جنگند.  

نیویورک تایمز اشاره می کند که دو طرف جنگ در فاریاب، نفرات جنگی از دیگر مناطق جمع آوری کرده ودر فاریاب گسیل میدارند. اکنون بدون زحمت می توان درک کرد که جنگ فاریاب از کجا ها آب می خورد!