-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۱۳, جمعه

شفاخانه نظامی کابل، برای پذیرش اجساد تازه جا ندارد

درین حال، گزارش هایی ازخیانت مقامات محلی هلمند با شماری از جنرالان نظامی در هلمند واصل شده است.خبرهای دریافتی (متأسفانه) مؤثق از چندین منبع رسمی وغیر رسمی مشعر اند که تلفات نیروهای امنیتی درسراسر جبهات جنگ به گونه ای مرموز و بی سابقه افزایش یافته است. 

                 شاهدان عینی و افراد مطلع به گزارشنامه افغانستان گفته اند که سرد خانه ( دراصطلاح عوام، مرده خانه) شفاخانه بزرگ نظامی ( موسوم به شفاخانه سردارداودخان) مملو ازاجساد نفرات اردو و پلیس است و دیگر گنجایش پذیرش ده ها اجساد دیگر را که همه روزه ازگوشه و کنار کشور به آن جا منتقل می شوند؛ ندارد.
این درحالی است که شماری از خانواده ها از عدم انتقال یا لادرک شدن اجساد بسته گان شان درهلمند شکایت دارند. 

برخی منابع با تایید اطلاعات شاهدان عینی در مورد بالا رفتن سطح تلفات انسانی درمیان نیروهای امنیتی از ایجاد سردخانه های عاجل کانتیری در صحن شفاخانه خبر داده اند؛ اما تعداد شهدای اردوی ملی و پلیس به حدی زیاد است که دربرخی حالات در هیچ سردخانه شفاخانه نظامی جایی برای پذیرش اجساد تازه باقی نمی ماند.

گزارش دیگری پیوست به همین موضوع واصل شده است که از خیانت هولناک مقامات محلی درهلمند در تبانی با شماری از جنرالان و بلند رتبه های نظامی پرده برمی دارد. درین گزارش آمده است که مقامات حکومتی درهلمند درهمکاری با شماری ازنظامیان ارشد، براساس پروتوکول های سری با گروه طالبان، با پخش این شایعات که مردم شمال به هدف شعله ورنگهداشتن جنگ قصداً به هلمند فرستاده می شوند، گروه گروه از سربازان را به کارگاه مرگ طالبان تحویل می دهند.