-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۳, پنجشنبه

مظهر «کاویانی»

چند سالی اس که من هماره این سیمای ارزشمند را از دریچۀ دنیای مجازی می نگرم و به واژه واژه ای که از قلم وی سرریز می شود؛ دقت می کنم. وقتی من درکابل بودم، این جوان برومند شاید در عنفوان جوانی بود. گذشت ایام، آموزه ها و خلاقیت رنج وتعب، چه اعجاز هایی دارد. بی هیچ تعارفی فرمان قلب و روحم را به اختصار می نویسم: وزنۀ فکری و توانمندی معنوی مظهر «کاویانی»  یک گام از سطح و سویه هم نسلانش جلو تر است و اصولاً رنج های به نوشت نیامدۀ مظهر نیز ژرفاهایی دارد که در توان فهم ژرف دلان تواند بود. او، جغرافیایی بدون مرز از لون معرفت و تاریخ را به دوش می کشد. عدالت طلبی حدود اربعه ندارد. او همه زمانی، همه مکانی است.