-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۶, یکشنبه

شمار کل مطالب خوانده شده در گزارشنامه افغانستان از خط سیزده میلیون بازدید عبور کرد.

شمارۀ مسلسل «گزارشنامه افغانستان» از شب گذشته نشان می داد که تعداد مجموعی بازدید کننده گان ظرف پنج سال اخیر که روی مطالب مندرج در گزارشنامه «کلیک» کرده اند؛ از مرز سیزده میلیون بار بازدید، گذشته است.