-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۱۸, چهارشنبه

فخرالدین قاری زاده نوشت

دو رویداد متفاوت در کابل!
در شفاخانه چهارصد بستر جوی خون جاری شده؛ اما اینجا در سرک ساختمان سابق شورای ملی یک وکیل ولایت های جنوبی اتن ملی به راه انداخته و محافظان اش را می رقصاند. انعکاس صدای دهل شان توسط بلند گو ها نیز سخت ساکنان دور بر این منزل را می آزارد.