-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۴, جمعه

امریکن کنسرواتیفو: درجنگ افغانستان پیروز نمی شویم.

 این نشریه محافظه کاران امریکا در کمال منافقت فتوا می دهد که طالب به امریکا تهدید نیست.
نشریه دی امریکن کنسرواتیفو نگاشته است که درحال حاضر شمار نیروهای امریکایی در افغانستان به 8400 تن می رسد و تعداد نیروهای دیگر کشور ها در چوکات ناتو 6300 نفر است.  روزنامه پرسیده است که هرگاه بنا به پیشنهاد جان نیکلسون و درخواست سناتوران کمیته دفاعی ( جان مکین ولیندی گراهام) یک قوای چند هزار نفری تازه دم نیز به افغانستان گسیل شود، در وضعیت جنگ افغانستان تفاوتی خواهد آمد؟
نویسنده دی امریکن کنسرواتیفو خود پاسخ می دهد که روشن است که چنین نخواهد شد. این نشریه گفته است که برای مقابله با شورشیان درکشوری 32 میلیون نفری مانند افغانستان به تعداد 640 هزار سرباز نیاز است. سرجمع قوای فعال در اردوی امریکا کمتر از 500 هزار سرباز  است و تمام نیروهای 15000 نفری مستقر درافغانستان و اردوی 183 هزار نفری افغانستان را هم برآن بیافزایید تا پاسخی به نیازهای کنونی باشد.
نشریه در توجیه بدبینی خویش می افزاید: براساس گزارش جان سپکو سربازرس امریکا درافغانستان، از جمع 407 ولسوالی، 133 ولسوالی مورد منازعه است و 41 ولسوالی در کنترول شورشیان قرار دارد و درین مناطق جنگی 12 میلیون نفر زنده گی دارند که برای حفاظت آن به 240 هزار سرباز نیاز است؛ درحالی که شمار کل نیروهای امنیتی افغانستان کمتر از 200 هزار نفر است که مسئولیت دفاع از تمام کشور را به دوش دارند. بنا برین درحال حاضر به 25 هزار سرباز تازه نفس امریکایی ضرورت احساس می شود. 
این نشریه محافظه کار امریکایی می گوید که جان مکین ولیندی گراهام خواستار مقابله با طالبان، القاعده و شبکه حقانی شده اند. مگر طالبان درحال حاضر بزرگترین عامل رقابت برسر قدرت در افغانستان به شمار می روند و درجنگی که به سطح جهان علیه امریکا به راه انداخته شده، شامل نیستند.  برای افغانستان القاعده یک تهدید واقعی در داخل افغانستان است و تهدید القاعده وطالب برای امریکا لزوماً یک تهدید تروریستی مشابه نیست.