-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۴, جمعه

فقیر جوزجانی قوماندان تخار ارتباطی طالبان است.

هارون «سمرقندی»/ حالا نوبت چاه آب است.


خواجه بهاوالدین تخار را طالبان روسی مربوط به چندین گروه و جریان سقوط داده ودر چاه آب نیز آمادگی دارند تا این منطقه را سقوط بدهند و همزمان طالبان روسی وپاکستانی در شهربزرگ بدخشان نیز آماده سقوط این شهرستان استند ولی رهبران دولت وحدت ملی کسانی را در رهبری ولایات انتصاب نموده که خود مربوط این دسیسه استند به ویژه نهاد های امنیتی و اطراف این رهبران دولت وحدت ملی مملو از جاسوسان است و من باور ندارم که آنها موفق به تصمیم گیری شوند و اکثریت تصمیم های شان توسط همین جاسوس ها گرفته میشود بعد تصمیم تعینات هم تحت تاثیر اینها گرفته میشود و نمیخواهم به جزییات از اشخاص نام ببرم ولی باید مواظب اطراف خود باشند چون مسله جنگ سرد دوم است و طرف های منازعه بزرگترین قدرت های جهان میباشند و تنها مغز برتر در این جنگ میتواند پیروز شود نه چیزی دیگر .
پینوشت : فقیر جوزجانی فرمانده امنیه تخار که قبلا فرمانده پلیس جوزجان بود برادر حیدر جوزجانی است و حیدر جوزجانی از جمله تاجران بود که تحت برنامه تجار سازی کی جی بی که گفته میشد در زمان انتخابات ها این ها وظیفه حمایت نامزد مورد نظر روسیه را داشتند برای شان سرمایه فراهم شد و شمار چنین اشخاص در شمال کم نیست که بعضی شان حالا خودرا در لباس غرب زده ؛ حیدر جوزجانی پس از کودتای ملک در سال 1376 وشدت گیری رقابت بین دوستم وملک توسط افراد ملک در خانه اش مورد حمله قرار گرفت و کشته شد و پس از آن فقیر جای برادرش را گرفت و در زمان مقاومت در کوچه مشتانی های تالقان بود ؛ ودر زمانیکه فرمانده پلیس جوزجان شد به طالبان تا داخل نواحی شهر اجازه فعالیت داده بود وحالا بدون شک تخار را غرق در ناامنی خواهد ساخت .