-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۱۹, پنجشنبه

به این می گویند بلهبلهبلهبلهبلهبلهبهله افغانی

توتهء ازسخنرانی کرزی درمحفل یادبود ازمارشال فهیم:


" ساعت ده بجه من و مارشال فهیم کیک وکلچه میخوردیم. یکنوع کیک وکلچهء بسیار مزه دار که در ارگ ریاست جمهوری پخته میشد. ساعت ده بجه چای میخوردیم. چای صبحانه را نمیگم، چای عصریانهء که یکبار ساعت ده بجه و یکبار دیگر هم ساعت چهار بعدازظهر باهم جمع میشدیم و میخوردیم. شیرینی را بسیار دوست داشت. باز من میگفتم که بخور، میخورد. باز میگفتم که نخور، باز نمیخورد. باز میگفتم که این دیگیش بسیار مزه دار است ازین بخور، او هم میخورد. باز میگفتم که به مرض شکرت نقص میکنه و ضرر داره، کم بخور، باز او هم کم میخورد. باز میگفتم ازین کلچه ها بخور، او هم میخورد. باز میگفتم که کلچه نخور، کیک بخور، او هم میخورد".
از برگه عتیق الله «ساکت»