-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۱۵, یکشنبه

قوای نظامی چین درخاک افغانستان

مقامات واشنگتن این خبر را تایید کرده اما مقامات کابل حاضر به پاسخدهی درین باره نشده اند. 

روزنامه میلیتاری تایمز به تازه گی نوشته است: شواهدی فزاینده ای وجود دارند که نیروهای زمینی چین  به هدف مبارزه با تروریزم در  داخل خاک افغانستان در گستره 50 میلی مرز مشترک به گشت زنی مشغول اند و این حدس و گمان ها را افزایش داده است که چین خودش را آماده می کند که بعد از خروج نیروهای امریکا و ناتو از افغانستان در زمینه نقش عمده امنیتی در افغانستان را برعهده گیرد.  
دامنه حضور چین در قلمرو افغانستان هنوز مشخص نیست و پنتاگون تمایلی به ابراز نظر درین باره ندارد. یک سخنگویبه نوشته گزارشگر ملیتاری تایمز، وزارت دفاع امریکا درین باره گفت: « ما مطلع هستیم که آن ها درین جا هستند و حضور دارند.» گذشته از تصدیق ظریفانه مقامات نظامی امریکا در واشنگتن، مقامات کابل به یک رشته پرسش های چند جهته میلیتاری تایمز پاسخ نداده اند.