-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۷, دوشنبه

روزنامه «ویسا» چاپ کابل از نشستی به اشتراک یازده کشور شامل افغانستان، چین، پاکستان و روسیه در مسکو مطلب نگاشته است که قرار است که مبحث اصلی آن «صلح افغانستان» باشد. بهتر بود سرمقاله نویس «جنگ افغانستان» می نوشت؛ چیزی به نام صلح نه دراجندای امریکا ونه دربرنامه مسکو است.
اما سرمقاله نویس عدم اشتراک امریکا در این نشست را سبب ایجاد نگرانی وپرسش خوانده است. چرا پرسش؟ امریکا باید احمق باشد که در بارۀ محور استملاکی سیاست خارجی اش از دشمنان خود مشوره بگیرد. در ورای احتراز امریکا از رفتن به نشست مسکو، خشمی استراتیژیک موج میزند؛ بیشتر ازین جهت که روسیه چطور فرصت یافته است که سرش را در کوزه افغانستان دو باره فرو برده است. اگر سرمقاله نویس ویسا، درجایگاه ترمپ نشسته بود، از نشست مسکو با چه ادله وتوجیهی استقبال می کرد؟