-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۶, یکشنبه

امریکا حامی تروریزم بود یا حامد «کرزی»؟

حاشیه ای برسخنان یک طرفه کریم «خرم»


عبدالکریم «خرم» رئیس دفتر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، در مصاحبه با خبرگزاری «زلاند» ادعا کرده که امریکا در رابطه به تروریزم، در دو چهره ظاهر می شود. از یک سو مدعی مبارزه با تروریزم است و از جانب دیگر از یک کشور «حامی تروریزم» یعنی پاکستان حمایت می کند.
او سخنان «مشر» کرزی را فراموش کرده است که گفته بود هرگاه کشوری برپاکستان هجوم ببرد، افغانستان در دفاع از پاکستان خواهد ایستاد.

 این نظریه که امریکا حامی تروریزم است، حرفی نادرست نیست. اما به سوال اصلی در مورد رابطه حامد کرزی با تروریزم «افغانی!» پاسخ قانع کننده نمی دهد.

بازی ماهرانه امریکا سبب شده است که تا حال سندی در مورد حمایت مستقیم امریکا از تروریزم درانظار جانیان گذاشته نشود؛ اما اسناد معتبر، مستقیم و زنده ( ثبت بایگانی رسانه های دولتی وغیردولتی) در مورد حمایت صریح دولت حامد کرزی- مارشال فهیم از تروریزم طالبان وجود دارد و کرزی به عنوان نماینده و سخنگوی همان دولت مختومه، هنوز از آن منکر نیست. تخلیۀ زندان بگرام، زندان های قندهار و زابل از وجود هزاران تروریست، سندی زنده از حمایت کرزی- فهیم از تروریزم طالب نبود؟ امریکا از کرزی نخواسته بود که 22 بار به درگاه حاکمان پاکستان تقرب کرده و رسم طواف  به جا آورد.

همین کرزی دو ماه پیش اعلام  نکرد که تسلط تروریزم در هلمند، حق تروریستان است زیرا تروریستان بچه های همان محل اند؟ ظاهراً تعریف تروریزم از دیدگاه امریکا و کرزی متفاوت است؛ اما دراصل تفاوتی ندارد؛ هردو نوع تروریزم، آدم کش و از نظر مغزی ویروسی اند. از سخنان استاد کریم خلیلی درمقام معاون حامد کرزی دربیش از یک دهه، هنوز شش ماه سپری نشده و حافظه مردم نیز ازکار نیفتاده است. خلیلی به وضاحت مدعی شد که کرزی هشت صد میلیون دالر از بودجه ملی را خرج نگهداری پایگاه های تروریستی طالبان در لوگر کرد. ادعای خلیلی حرف یک رهگذر یا آدم عادی نیست که از چشم مردم و تاریخ پوشیده بماند. روزنامه نگاران برای توضیح این مسایل باید به سراغ کرزی یا کریم خرم بروند. تنها نگاره اندازی با کرزی، وفاداری به اصول ژورنالیزم نیست.