-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۲۲, یکشنبه

نیش دندان حنيف اتمر به سوی روسیه و چین

از زمان اعلام حمایت علنی روسیه- ایران از طالبان و مشارکت چین با این مثلث، داعشی که از راه افغانستان عبور می کند، درآینده فقط با آدرس های بومی خویش درشش کشورآسیای میانه به شمول چچینستان، انگوشتیا وداغستان در روسیه وحاشیه های مرزی چین سروکار خواهند داشت.


به گزارش روزنامه «تایمز آف اندیا» محمدحنیف «اتمر» مشاور شورای امنیت ملی درسفر به هند، با تکذیب دشمنی میان داعش وطالب، برای نخستین بار از دو کشور بزرگ روسیه و چین به حیث حامی طالبان نام برد. روسیه پیش ازین خود آقای اتمر را یکی از کارگزاران لشکرسازی برای داعش افغانستان معرفی کرده بود
.
اتمر مانند دیگر ناظران درافغانستان گفته است داعش از بطن طالبان پاکستان و نهضت اسلامی ازبکستان زاده شده است وهمراه با طالبان یک جا علیه دولت کابل می رزمند. این انتباه، علی الظاهر درست است. اشاره اتمر به این بود که حمله برشفاخانه نظامی درکابل، کار روسیه، پاکستان وچین است. انکار منافقت آمیز طالبان، نوعی تایید قضیه است. البته پخت وپزهای پشت پرده برای مردم عادی  گیج کننده است.

قضیه را از کدام رُخ می توان خوب تر دید؟

داعشی که علیه روسیه وچین تدارک شده، لزوماً درافغانستان وضع الجیش می گیرد. دولت کابل، بخشی از همین پروژه است. تئوری «انتقال جنگ» از افغانستان به فراسوی مرزها، بحث تازه نیست؛ از مؤلفه های اصلی حضور امریکا- ناتو از شروع سال 2001 بوده است و ظرف شانزده سال، بربستر مجموعه عملیات پنهان به شکل «تاکتیک- پروسه» ادامه داشته است. 
برای قطب غربی، چنین روزی آمدنی بود که در رزمگاه افغانستان، بالاخره کار به جاهای حساس بکشد. همان گونه که طالب، به هدف به حاشیه راندن «مجاهدین» نتیجه داد؛ پروژه داعش، تعریفی برای پایان مأموریت طالب است. درین میان اگربخشی از طالب به پروژه داعش ملحق شده و درحکومت کابل دم ودستگاهی به هم بزنند؛ مانعی ندارد. داعشی که اتمر تعریف کرده، برای افغانستان نیست؛ نسل جدید لشکری های «نیابتی» به هدف شروع برنامه «انتقال جنگ» استراتیژیک به حوزه جنوبی روسیه است. این برنامه به احتمال زیاد بعد از رسیدن قوای تازه دم امریکا به افغانستان صورت جدی تر به خود خواهد گرفت.

از زمان اعلام حمایت علنی روسیه- ایران از طالبان و مشارکت چین با این مثلث، داعشی که از راه افغانستان عبور می کند، فقط با آدرس های بومی خویش درشش کشورآسیای میانه به شمول چچینستان، انگوشتیا وداغستان روسیه درآینده سروکار خواهند داشت. اتمر درواقع به موقع هشدار داد؛ زیرا درین اواخر روابط روسیه با هند برسر ایجاد مثلث پاکستان، روسیه، طالب، به سردی گراییده است. پروژه داعش  که گفته می شود ربطی به افغانستان ندارد، از یک نظر صائب است. این موج با مدیریت افغانستان باید از قلمرو افغانستان بگذرد تا افغانستان هم به نوبه خود علیه پاکستان، ایران، روسیه وچین ابزارهای فشار دایمی دراختیار داشته باشد. نیش دندان نشان دادن هشدار آمیز اتمر به سوی روسیه و چین معنایش این است که قطب بندی قدرت ها در زوز آزمایی های منطقه اکنون کامل شده و نخستین پیام به روسیه و چین باید از آدرس کابل صادر می شد.