-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۱۲, پنجشنبه

امنیت ملی؛ در زدن اهداف در پاکستان توانمند است

برای پاسداشت از امنیت ملی افغانستان کمپاین عمومی باید راه انداخته شود.کابل، از زمان سقوط سلطنت تا کنون، هماره در معرض هجوم پاکستان بوده است. سخن تاریخی جنرال ضیاء الحق که می گفت: کابل باید آهسته آهسته بسوزد، دریک دوره محقق شد. اما کابل دربرابر تاریخ پایدار مانده و اکنون درموضعی است که آتش را با آتش پاسخ بدهد.
سازمان های اطلاعاتی وعملیاتی پاکستان بازهم از روی عادت و طینت،  کابل را در چندین نقطه مورد حمله قرار دادند. اما دیگرهیچ تردیدی نباید به خود راه داد که شبکه های نفوذی امنیت ملی افغانستان، نقاط از قبل تثبیت شده در خاک پاکستان را آماج قرار خواهد داد. قدرت افغانستان برای بقاء معجزه خود را به دنیا ثابت کرده است.
حدود 37 سال، پاکستان ابتکار ضربه زنی، زخم زنی و حریق کابل را در دست داشت، درحال حاضر، افغانستان با استفاده از تجارب، امکانات پیچیده ای فنی، پخته گی اپرات ( آن سربازان مقدس گمنام)  و مفاد پیمان منعقده استراتیژیک با هند، تا اندازه ای به امکانات کشفی وعملیاتی دست یافته است تا پاکستان را در هر نقطه ای که درنظر گرفته شود؛ هدف هجوم انتحاری و انفجاری قرار دهد. هرچند، تأسیسات عملیاتی افغانستان هنوز هم نسبت به آی اس آی بسیار کوچک است و کمبودی های زیادی دارد؛ مگر همین که زمینه های حمله متقابل و بالمثل برای افغانستان مساعد شده، ما می توانیم امیدوار باشیم که این توفان کوچک به یک سونامی عملیاتی علیه دشمن مبدل خواهد شد.