-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۹, شنبه

جنگ روسیه- امریکا در بدخشان متمرکز است.

هارون «سمرقندی»در دیگر نقاط شمال امنیت نسبی احتمالی می آید ولی در بدخشان نه؛ چون (دربدخشان) عمق نفوذ روسیه و پاکستان و مافیا بی نهایت زیاد است و فقر هم بیداد می کند و از نظر خصوصیات باشندگان این استان به دو دسته نرم ترین و شجاع ترین تقسیم شده اند که کشور های متذکره مناطق را که از نظر شجاعت پیشی دارند، با خود دارد مانند خستک که باشندگان آن از شهرستان خوست استان بغلان قدیم ها آن جا رفته، وردوج، راغستان، کران ومنجان، تگاب، ارغنجخواه وبرخی مناطق دیگرکه باشندگان نرم وفرهنگی بدخشان قدرت ایستادگی در برابر آن ها را ندارند و از نظر اهمیت جیوپولیتیک و پیچیدگی ها وبرنامه ها آنچه در ظاهر شماری ادعای مبارزه علیه طالبان را دارند به باور من دروغ بیش نیست و آهسته آهسته بدخشان را به جهنم تبدیل کرده اند و جز نسل نترس و فدایی که چیزی برای از دست دادن نداشته باشند ودر عین زمان دارای دانش سیاسی باشند و تاریخ بدانند وحمایت پنجشیر را باخود داشته باشند کسی دیگری نمیتواند بدخشان را نجات بدهد .