-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۳۰, چهارشنبه

اکرم خپلواک فرد خاص دکترغنی به حامد کرزی پیوست.

حاجی ظاهر قدیر با سپردن سی میلیون افغانی به دکتر خپلواک هم پول را از دست داد و هم به معاونیت ولسی جرگه نرسید.براساس اطلاع دریافتی «گزارشنامه افغانستان» دکتر اکرم خپلواک میلیونر نوظهور نزدیک دکترغنی به خاطر حیف و میل سه صد میلیون افغانی که به امر دکترغنی برای خریدن موتر و تأسیس دفاتر برای حکمتیار از بانک گرفته بود، از ارگ ریاست جمهوری بیرون رانده اما به اثرمداخله حامد کرزی، دو باره در حلقه ارگ حفظ شده است. دکترغنی او را «دزد پدرلعنت» خطاب کرده و با خشونت او را از خود رانده است. شاهدان عینی گزارش داده اند که خپلواک در محضر حامد کرزی به طور علنی به دکترغنی فحش و دشنام نثار می کند. 
در گزارش آمده است که 300 میلیون افغانی دراختیار تیم حکمتیار قرار نگرفته و مفقود شده است. خپلواک که در اجرای نقش دلال اداری و صورت دهی معاملات سیاه در ارگ شهره است، براثر مساعی حامد کرزی به معاونت شورای عالی صلح منصوب گشته و با بهره وری از مصارف گزاف دم و دستگاه جدیدی بنا کرده است.
ضم اطلاع دریافتی خبر دیگری قید شده است بدین شرح:
دکترخپلواک بربنیاد یک معامله، سی میلیون افغانی از  حاجی ظاهر «قدیر» عضو ولسی جرگه نقداً اخذ کرده و رسیدن حاجی ظاهر به معاونیت ولسی جرگه را ذمه دار شده بود. اما ازجمع سی میلیون فقط  مبلغ 9 میلیون پول نقد برای وکلای پارلمان توزیع شد و مابقی 21 میلیون افغانی دیگر به خزانه خپلواک ذخیره شد. در نتیجه حاجی ظاهر قدیر از رسیدن به معاونیت پارلمان محروم گردید و اولاجرم برای حصول پول برباد رفته همراه  با بادیگارد های خویش عقب خانه خپلواک رفته و مشاجره سختی بین بادیگارهای حاجی قدیر نماینده ولسی جرگه و دکتراکرم خپلواک در گرفت که قریب بود سر چند تن از جوانان برباد برود.