-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۱۳, یکشنبه

غُرفه خدمات کرزی- فهیم برای طالبان بسته شد.

برای تأمین مالی شورای عالی صلح تشریفاتی دیگر بودجه نیست.
دولت گفته حالا بر سر ساختار وفعالیت های شورای عالی بحث می شود. دولت کابل هیچگاه این نهاد سمبولیک را تعطیل نمی کرد؛ دراصل، امریکا و انگلیس در نظر دارند  این بنای دروغ را مطابق شرایط جدید، سر از نو دو باره یا از بیخ طراحی کنند. از سوی هم، مقامات مسکو ظاهراً درحال گرفتن ابتکار صلح افغانستان هستند و امکان آن وجود دارد که روس ها و ایرانی ها با عنوان کردن موضوع کمک به شورای صلح، این نهاد تبلیغاتی را نیز در کنترول خود در آورند ویک نماینده گی مشکوک دیگر درشکم دولت لرزان کابل عرض وجود کند.