-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۳۰, چهارشنبه

هارون سمرقندی گزارش کرد.

جزییات تازه از حمله بالای طالبان روسی در روستای احمدزی دند غوری پلخمری ! 
قوای آمریکایی همراه با یگان های ویژه امنیت ملی از مسیر هژده گردنه پلخمری بالای طالبان روسی در روستای احمد زی پلخمری حمله را شروع کرده اند و هم هم زمان بی 52 و جنگنده ها مواضع تروریستان روسی را در یک منطقه وسیع هدف قرار داده اند و همین اکنون بمباران شدید جریان دارد که به احتمال زیاد امشب ریشه طالبان دند غوری کنده خواهد شد .