-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۲۵, جمعه

انفجار بمب امریکا بر کنفرانس مسکو

بم بزرگ عمدتاً رسانه ای امریکا در ننگرهار هیچ ربطی به سرکوب تروریزم ندارد. پوشش گسترده کنفرانس مسکو که قرار بود رسانه ها را اشغال کند، با یک انفجار صوتی در ننگرهار از بین رفت. قیمت بم شانزده میلیون دالر برآورده شده است. ارتباط آن با خط و نشان کشی های اطلاعاتی فراتر از افغانستان است. هرگاه ده میلیون دالر به یک گروه مجاهدین یا قطعات جنرال دوستم تادیه شود، یک تروریست داعشی در آن جا دیده نخواهد شد.