-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۲۳, چهارشنبه

عبور گروپ های کمیته «تاشکند» به سوی بلخ و کندز

استاد عطا محمد «نور» در مرکز جنگ چند جانبه قرار دارد.رپورت تحلیل شده که دراختیار «گزارشنامه افغانستان» قرار دارد، بدین شرح است:
 جنگ سنگین در شمال به زودی وضعیت را بحرانی خواهد ساخت. گروپ های نا شناخته ای درهرگوشه به فعالیت شروع کرده اند. چند دسته گی و شقاق آشکاری بین قوماندانان دولت و قوماندانان «خانه نشین» اوج گرفته است. استاد عطا محمد «نور» از نظر سیاسی و عملیاتی در شرایط جنگی قرار دارد و منتظر رسیدن واحد های تازه نفس امریکایی است. دفاع از شمال، با شعار های بی طرفی غیرممکن شده است.

کمیته مشترک روسیه وطالبان در شهر تاشکند، که درنظر دارد پایتختی برای طالبان تشکیل بدهد، شعبات و دنباله های اطلاعاتی ونظامی خود را از ازبکستان وتاجکستان، به مزارشریف و کندز منتقل کرده اند و لایه های ریزرفی اپراتیفی در همه جا فعال شده اند. درحالی که طی یک ماه اخیر، کارزار حمایت از طالبان، مطبوعات امریکایی را انباشته بود، اکنون سردرگمی و انتقاد از اداره ترمپ به خاطر نداشتن یک راه حل به جنگ بی پایان افغانستان بالا گرفته است. گویا تشکیلات اصلی طالبان خودش را برای یک جنگ نیابتی همه گیر آماده می کند. هرحمله تازه امریکا به سوریه می تواند پاسخ خود را در افغانستان بگیرد.

بازاریابی پاکستان بر سر طالبان، نشانی از ظفرمندی سیاست خارجی و اطلاعاتی آن کشور است. این دست آورد یک شبه پدید نیامد، این هدیۀ کرزی- فهیم و حکومت بارک اوباما بود که دو دستی تقدیم پاکستان شد. حدود ده سال پیش، امداد رسانی مالی وعملیاتی به هدف بازپروری طالبان از دو مسیر (کابل وواشنگتن) آغاز شده بود. کابل با برافرازی لوای «برادری» خیال دسترسی به اهرم نظامی- سیاسی طالبان را در سر می پرورانید؛ امریکایی ها مستقیم یا از طریق آی اس آی، به نوازش وهمسویی طالبان سرگرم بودند و حتی با عنوان کردن این چپه گویی آشکار که طالبان به منافع امریکا تهدیدی به حساب نمی آیند، این نکته را در سرخط سیاست خویش در افغانستان اعلام کردند. 
در رقابت میان کابل و واشنگتن برای تیمار داری تروریزم محلی در حوزه افغانستان، غیر از کابل و واشنگتن، چه کسی باخت؟ حساب و کتاب کرزی- فهیم از بیخ وبن غلط بود؛ آن ها خیلی ساده، بازی را به واشنگتن باختند و در سیربعدی، امریکایی ها طوری مغلوب پاکستان شده اند که هم کاری از دست شان ساخته نیست وهم برای گذاره خویش درافغانستان همه روزه باید باج بدهند. کرزی مغلوب پنداره های غلط قومی شد؛ اما درشرایط حاضر آماده می شود که در انتخابات بعدی ازین قاطی بازی ها به نفع خود بهره ببرد. امریکایی ها احتمال ایجاد جبهه نامریی وواحد بین آی اس آی و روسیه را کم اهمیت دانسته بودند. هنوز جنگ گرم کلید نخورده است و امکانات یک سازش مؤقت درسطح منطقه و بین الملل از دست نرفته است؛ اما با این امیدهای کوچک موجود، «بن بست» درافغانستان که خطراصلی اش متوجه امریکا است؛ با سازش مرتفع شدنی نیست.