-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۲۸, دوشنبه

به رفراندوم سلطانی ترکیه حسرت خوردم.

اما درکابل، یک نماینده غرب دیده و دموکراسی چشیده، برضد ایجاد یک نظام کثرت گرا درچهارچوب نظام صدارتی، داوطلبانه حاضر به انتحار می شود.اردوغان بعد از یک صد سال تجربۀ نظام دموکراتیک درترکیه، اکنون به منظور دفن اتاتورکیزم و ایجاد مرکزیت شبه سلطنتی که به معنای پایان دموکراسی درآن کشور است، همه پرسی سراسری برگزار کرد که حتی بینی کسی خون نشد. هیچ کسی از ملت پیشرفته و نیمه اروپایی ترکیه دست به خرابکاری و درهم شکنی تأسیسات ملی و اداری خویش نزد. اما در افغانستان زمانی که گه گاه بحث نظام نخست وزیری به خاطر ایجاد فضای مساعد برای کثرت گرایی سیاسی مطرح می شود، قبل از همه  یک عضو پارلمان که سالیان سال در دموکراسی غرب زنده گی به سر برده، درمخالفت با آن حاضر به انتحار می شود! (چرا نگرید چشم و چرا ننالد تن)