-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۰, یکشنبه

خانواده سیدمنصور «نادری» در دست حنیف «اتمر» است.

قابل توجه مقاومت گران اندراب ها ، باجگاه ، سالنگ و خنجان !
هاورن «سمرقندی»


شما هراندازه یی که در ریشه کن کردن گجر ها صبر کنید و فریب تیم اتمر را بخورید؛ همان اندازه به نابودی نزدیک میشوید. خوب می دانید که تنها در شش ماه اول سال 1395 خورشیدی 500 خانواده گجر مربوط آی اس آی پاکستان که در برگیرنده چند هزار نیروهای مسلح پاکستان می شود از خنجان تا کیله گی در دو سوی کوه های دو طرف جاده شاهراه جابجا شده اند و به گونه راهبردی عمل میکنند. از سوی دیگر مسیر ورود نیروهای مقاومت مربوط خوست ها و نهرین ها مطمین نیست و بارها گفتم که راه بیش گزه را باز کنید اما کسی توجه نکرد واین جاده قصدن توسط فاشیستان و تروریستان ماین گذاری شده تا در جریان حمله بالای پلخمری نیروهای حمایتی رسیده نتواند واز جانب دیگر خانواده سیدمنصور نادری از خطرناک ترین دشمنان راهبردی ما است ودر کابل با داشتن چشمه های عایداتی از جمله فروشگاه های زنجیره ای فاینست و...... در قلب حاکمیت ما برعلیه ما دسیسه سازی می کنند و یکی از خطرناک ترین مهره های اتمر است و با مهار این خانواده خاین میتوان بخش بزرگی از ناامنی های بغلان را مهار کرد واین مهار مربوط مقاومت گران جنوب هندوکش است واگر این کار را نکنید انتظار کشانیده شدن دوباره جنگ را بالای خانه های تان داشته باشید .