-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۲۵, جمعه

پیام «مادر بم ها»: به سوی «شمال» حرکت کنید!

امریکا با استعمال «مادر بم ها» در ننگرهار، جز این که افکار عمومی را علیه خودش انفجار داده، چیز بیشتری به دست نمی آورد.امریکا همزمان با داغ تر کردن تنورتبلیغاتی داعش در افغانستان، خودش را در محاصرۀ قوی تر قرار داده و افکار عمومی مردم را علیه حضور خود در افغانستان مسلح می کند.

اما هدف اصلی از استعمال «مادربم ها» در ننگرهار، از سرگیری مجدانۀ «انتقال جنگ» بر بسترهای «جنوب» حوزه حیاتی روسیه است که دست کم یک دهه به تأخیر افتاده بود. به زودی اعلام خواهد شد که داعش از ننگرهار گریخته و در شمال پایتخت زده است و ما آنان را دنبال خواهیم کرد.
مردم افغانستان از روی فهم تجربی خویش می دانند درشرایط حاضر که امریکا دربحرانی ترین موقعیت فرامرزی خویش قرار دارد، چنین اقدامی، منحرف کردن اذهان عمومی از عوامل اصلی بحران در داخل امریکا و داخل افغانستان است؛ اما اعلام رسمی پرتاب بم عظیم در واقع ارسال پیام به روسیه وایران است که به جدیت امریکا درین پروسه تردیدی نداشته باشند. ورنه، در پس پرتاب راکت شانزده میلیون دالری بالای دشت و کوه خالی که پنج دالر ارزش ندارد، چه محاسبه ای غیرازین می تواند خفته باشد؟
این سلاح درحالی استعمال می شود که به طالبان در تمامی جبهات، به ویژه در بغلان، کندز و هلمند فرصت پیشروی فراهم شده است. شاید در مرحله بعدی اعلام شود که داعش در ننگرهار ختم شده و در «شمال» سربرآورده است! چه دلیلی اثبات کننده تر ازین وجود دارد که مقامات کاپیسا اعلام می کنند که طالب به طور کامل از طرف حکومت اکمال می شود؟ درتمامی جبهات، تجهیزات زرهی و انتقالاتی طالب همسان یا برتر از نیروهای دولت است.
عامل قتل وکشتار درافغانستان، داعش نیست؛ طالب است؛ داعش؛ همان طالب است که مثل «شبکه حقانی» یک نام جدید به آن داده شده است. این برنامه، جز سرکوب یک گروپ اپراتیفی برای حفظ و تقویت یک گروپ اپراتیفی دیگر ( طالبان) تعبیر دیگری ندارد.