-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۰, یکشنبه

معامله گران کجا رفته اند؟

سران و لشکری های «ضد طالبان»، همه ساله در هشتم ثور، خیمه لویه جرگه را به کفاندن می رسانیدند و شهر از نظم می افتاد.  «شیخ الحدیث» استاد سیاف، در مقام سخنرانی امتیاز پیشتازی از دیگران می قاپید و کاروان «جهاد» را با گذر دادن از افغانستان ویران، پاکستان آباد، و دندان سایی به سوی «ملحدان» به شهر گشت نجات تمدن جهان پیوند می داد. امسال چه اتفاق افتاد که ( غیر از پنجشیر) با شروع مانور های حکمتیار در شرق، همه درکابل سر در گریبان عزلت فرو برده وحدیث جهاد و «پیرزوی انقلاب اسلامی» ناگهان از لب های شان گریخت؟
مثل این است که مأموریت پنجشیر و «شمالی» درقرن بیست ویک، الزاماً سر از نو تعریف خواهد شد. جنگ، خصلت تقابل میان چند کشور علیه چند کشور به خود گرفته است و پنجشیر، کلید کابل وشمال است. حتی کلید شکست و پیروزی امریکا است.