-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۲۶, شنبه

حامد کرزی دروال استریت انتخاباتی کابل

کابل انتحاری زده با جمع کوچکی از زورگویان بی عاطفه ولشکر عظیمی از بیکاران، یگانه میراث درخشان کرزی است.خشم ابدی و نومیدانه رئیس جمهور «اسبق» دربرابر امریکایی ها، یک اقامۀ تاریخی و قابل درک است.
او رنج ها و گدازه هایی را تجربه کرده است که از توان یک فرد فراتر است.
تا این جای کار، درست.
اما وی شکارچی بی همتای فرصت هاست، با داغ کردنتنور اکت های پوپولیستی، از همین حالا زواله ها را کنار تنور چیده است تا نان انتخاباتی بزند. تمویل کننده های «گُنده»- روسیه و ایران - همه روزه با وی درمشوره اند. اگر ائتلاف منطقه ای به رهبری روسیه، حلقه محاصرۀ خفه کننده علیه امریکا و غرب را ازین هم تنگ تر کنند، اجندای به قدرت رسانیدن مجدد طالبان در ارگ، با «مستشاریت» کرزی قطعن در دستور کار مسکو، اسلام آباد و تهران قرار دارد.

 حامد کرزی به خیال «دور دوم پادشاهی» مرسوم در تاریخ منسوخ رد گیری شده از دور شاه محمود تا امیردوست محمد خان، این بار از کانال دیگری خیال دارد وارد شود. 
او جاده های خاک آلود و مردم خستۀ کابل را با گذرگاه  اشرافیت بانکی و خدایان کارتل های انحصاری وال استریت نیویورک به اشتباه گرفته است. کابل انتحاری زده با جمع کوچکی از زورگویان بی عاطفه ولشکر عظیمی از بیکاران، یگانه میراث درخشان کرزی است. ایشان هنوز در باره همیاری های بی پرده با طالب وتروریزم و توجیه خون ریزی های دژخیمان به مردم پاسخ نداده است. از قرار معلوم، پاسخ اصلی را همان راه اندازان حمام خون می دهند.

او آن چه را ظرف سی سال در مکتب دپلوماسی امریکایی فراگرفت، دیگر به دردش نمی خورد.
او می داند که افغانستان کشور هیجانات غافلگیرانه است و مشارالیه تشنه واکنش امریکایی ها و غربی هاست. هرچند نقل سخنان مارشال فهیم نوعی یارگیری پوپولیستی است؛ اما حقیقت دارد. وی ومارشال فهیم تا آخر ماجرا به عنوان متحدان اعلام ناشدۀ پاکستان و طالبان باقی ماندند وحتی روی گزینه «اعلام جهاد» حرف وحدیث هایی مطرح شده بود. طالبان دربدل رهایی هزاران خون آشام طالبی از زندان ها بنا به تصمیم یک جانبه کرزی- فهیم، تا امروز، در هیچ جا به حریم اقتصادی و سیاسی مارشال فهیم و کرزی دست درازی نکرده اند. هرگاه تاریخ «امارت اسلامی افغانستان» روزی به نوشت آید، خدمات فراموش ناشدنی کرزی- فهیم در نجات جان هزاران تروریست درکمال احترام درآن درج خواهد بود. فایل های پس پرده این بخش اتفاقات را کسی( بنا به ملاحظات متفاوت)  ره گیری نکرده است. ایکاش حامد کرزی به منظور ارشادِ خلق الله، یک تعریفی از «حاکمیت ملی» بدهد.