-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۱۷, پنجشنبه

کاهش کمک های توسعه ای هند به افغانستان

به حواله نشریه ایکونومیک تایمز، به نظرمی رسد که کمک های توسعه ای هند به افغانستان در سال ۲۰۱۶- ۱۷ مبلغ ۶۶۰ میلیون کلدار هند کاهش داشته است. براساس آمار متنشره رسمی هند از اپریل ۲۰۱۶ تا ۲۷ مارچ ۲۰۱۷ سطح کمک های توسعه ای هند به افغانستان حدود ۲۲۱ میلیون کلدار بوده است. این درحالی است میزان کمک ها بین سال های ۲۰۱۵-۱۶ ۸۸۰ میلیون و درسال ۲۰۱۴ مبلغ۷۲۳ میلیون کلدار بود.