-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ فروردین ۲۴, پنجشنبه

دفتر منان فراهی؛ وشبکه ملا قیوم و ملاهمایون

هسته رابطه با آی اس آی، و سازمان دهی دسته انتحاری و انتقال آنان به شفاخانه، افراد خاص تورن جنرال منان فراهی بوده است.به حواله اطلاعات واصله به گزارشنامه افغانستان، بازرسان امنیت ملی در جریان رسیده گی به قضیه 400 بستر به مستندانی رسیده اند که طشت رسوایی جنرالان وزارت دفاع و سیاست کادری دولت دکترغنی را از بام به زیر می اندازد. این یافته ها هرگز به اطلاع عامه نخواهند رسید.

بخشی از یافته های تاسف بار، به افراد وابسته به تورن جنرال عبدالمنان «فراهی» رئیس کشف وزارت دفاع ربط دارد که انتحاری ها را به داخل شفاخانه 400 بستر رهنمایی کرده و از روی یک فهرست خاص، نخست از همه بیماران شناخته شدن تر را نشانی کرده و به سرعت کشته بودند. از پول بی حساب ریاست کشف، اکثر روسای بخش ها ومقامات دیگر، مجالس شب نشینی پرمصرفی را راه اندازی می شده است.

درخبرآمده است که انتصاب وبه کارگیری افراد مجهول الهویه زمینه را برای نفوذ آی اس آی بیشتر فراهم کرده و هزینه ماهیانه سی میلیون دالری ریاست کشف، از سوی رئیسان بخش ها حیف میل می شده است. عاملان انتحاری از سوی نفرات ریاست کشف وزارت دفاع به استفاده از کارت هویت های رسمی همراه با موترها و سازوبرگ جنگی وارد شفاخانه شده بودند.

داستان 400 بستر یک برنامه ریزی گام به گام بود که از زمانی دردستورکار بود که منان فراهی رئیس اداره ضد تروریزم در وزارت داخله بود. او فردی به نام ملاقیوم ( آمرنظارت خانه قوماندانی امنیه در زمان طالبان) را به حیث دستیار خود مقرر کرده بود. درحال حاضر شخصی به نام ملاهمایون مدیریت دفتر او را به عهده دارد که عملاً با شبکه های دشمن در رابطه قرار دارد.