-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۷, یکشنبه

واشنگتن پست: کافی است طالبان صرفاً ضعیف شود.

در برنامه اداره ترمپ، بحثی به نام سرکوب طالبان وجود ندارد. 


روزنامه واشنگتن پست در ماه های اخیر، مقالات سردرگم و بیشتر استوار بر مانور های مقطعی در باره افغانستان می نویسد. در تازه ترین شماره خویش به قل مایکل گیرسون، در مورد نگرانی های برخاسته از «گزینه های محدود» رئیس جمهور ترمپ در افغانستان قلم زده و گفته است که مک ماستر مشاور امنیت ملی  طرفدار یک قوای محدود نظامی با امکانات بزرگ برای اردو وپلیس افغانستان است تا بدون ضرب الااجل های ساخته گی برای خروج امریکا از افغانستان، حکومت داری را تقویت کرده و عملیات سریع برضد طالبان را فزونی بخشد. 
نویسنده روزنامه در توضیح این رویکرد نگاشته است که کافی است حکومت دکترغنی استحکام یافته وطالبان صرفاً ضعیف شوند تا زمینه برای یک معامله فراهم گردد. هزینه طرح مک ماستر به قول روزنامه حدود 23 میلیارد دالر تخمین شده است. این تعهد جدی درحالی است که کل محصول ناخالص داخلی افغانستان در 2015 کمتر از 20 میلیارد دالر بوده است. 
اما ترمپ با دو مشکل مواجه است:
نخست نیازمند آن است که کنگره را قانع کند که حکومت دکترغنی با بلند پروازی ها و قابلیت های چندگانه اش، یک همکار قابل اعتماد است.  دوم،  ترمپ برای تصمیم گیری درین باره بحث های دشواری را در پیش خواهد داشت زیرا این مسأله به طرزی مشکوکی به بحث ملت سازی شباهت دارد. ( بحثی که ترمپ درجریان مبارزات انتخاباتی آن را مردود اعلام کرده بود.)