-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۱, دوشنبه

با محوریت دودمان «مسعود بزرگ» هرحمله ای قابل دفاع است

جزایر «سیاسی!» بافته و ساخته شده از جراثیم حرص و فساد، قادر به آرایش دفاع پایدار دربرابر تروریزم طالب نیست؛ سیاست وجنگ آدرسش مشخص و یگانه است.

اشاره: نخبه های خود ساخته که در دست آز قارون از عقب بسته بودند، درگرماگرم عیش ونوش سال های تسلط کرزی، از شکم سیری درنقش «عشقری»شناسان بی بدیل ظاهر شده بودند. فوسیل شده های دزدی وشخصی بازان چرس خور، یک ساعت دربرابر تروریزم تاب ایستاده گی ندارند.

----------------------------------------------------------------------------

تازه ترین یادداشت احمد ولی «مسعود»:

ترجيح ميدهـم، عملگراى أصول باور باشم، تا پوپوليست بى برنامه.

من از ريشه با ساختار نظام سیاسی یکنفره، استبدادى و تماميت خواه مخالفم تا آنجائیکه با همسنگران سیاسی ام که موافق بوده اند، مخالفت داشته ام.

طی مدت 16 سال با وجود فرصت ها و تقاضاهای مکرر، هیچگاهی حتی برای یک لحظه هم كه شده با هیچ پیشنهادی و مأموریتی در نظامی که در آن سیستم ارباب رعیتی، انحصارگرائی و تک محوری حاکم بوده است، موافق نبوده ام و کوچکترین تردیدی هم به خود راه نداده ام.

دوبار در مقابل پیشنهاد معاونیت اول ریاست جمهوری، بار اول در حضور داشت آقای کرزی و داکتر صاحب عبدالله در سکاتلند و بار دوم در ملاقات خصوصی و شبانۀ آقای کرزی و داکتر اشرف غنی احمدزی در ارگ رياست جمهـورى با وجود اصرار پيهـم آقای کرزی، به خاطر أصول و ارزش هایى که همواره به آن معتقد و پابند بوده ام، دست رد کشیده ام.

پیشنهاد تصدی وزارت امور خارجه را پس از انتخابات ٢٠٠٤ با تعویض داکتر صاحب عبدالله، از جانب آقای خلیلزاد و به تعقیب آن پیشکش وزارت مخابرات را از جانب آقای قیوم کرزی به نیابت رئیس جمهور کرزی بشدت پس زدم.