-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۸, پنجشنبه

او درواپسین نبرد اجباری، همه را خرد خواهد کرد

جماعت ضد طالبان، حالا خود به خود زیر این شعار جمع شده روان اند: راهی جز مقاومت ندارد.از قراین برمی آید که روند یک دست سازی دستگاه حکومت و دولت از روی دستورات جدید بیرونی و درونی، زمینه را برای یک درون شکنی تاریخی دیگر فراهم می آورد. این درون شکنی، درعمل ماهیت همه شکنی دارد، همه را دو باره به قطعات کوچک خرد خواهد کرد.

آموزه ها حکایه گر این واقعیت اند که برنده ای درین معرکه نه درگذشته وجود داشته و نه درشرایط حاضر وجود دارد. 
تا پیش ازین پرونده خاصی را به نام جنرال دوستم مثل یک پارچه سرخ دم چشم مطبوعات وجامعه جهانی تکان می دادند. اکنون پلان آزمایشی جدید متقضی آن است که این نسخه در حق دیگران نیز ( دست کم برای یک بار) به کار گرفته شود تا دیده شود که چه نتایجی بیرون می شود. به کارگیری آزمایش ها دربرابر جنرال دوستم، ویژه گی دارد. برخی به این خیال اند برخلاف ادوار قبلی، این بار ظاهرا متحدان دیروزی جنرال دوستم نیز اطراف وی را خالی کرده اند. اما گزارش هایی در یک هفته اخیرا در مورد دادوستد های اضطراری و به مراتب خشن تر بین دسته جات شامل در ایتلاف ضد طالبان وداعش خبرهایی ردیف شده اند. 
براساس این گزارش ها، جنرال دوستم تا آخر خط در مقام دفاع و یکسره کردن ایجابات سرنوشت دربرابر قوای داخلی وخارجی آماده گی می گیرد. نسل دوم و طیف جوان و تندرو شورای نظار وجمیعت نیز آرام آرام درهمین خط انتظام یافته اند.
 ارگ درحال حاضر در شرایط گیج کننده ای قرار گرفته است. 

در گذشته فکر می شد که ارگ زیر فشار دپلوماسی اطلاعاتی امریکا و «چک» های سفید عرب ها، حاضر به شکستن توازن نیروها در قدرت است اما اخیرا گزارش هایی سرریز کرده اند که نشان می دهند تیم دکترغنی باورمند شده اند که طرح سرکوب همه جانبه سیاسی ونظامی اکنون یک بار دیگر به عنوان یک مأمول دیرینه قابل وصول است. اما بخشی از تیم ارگ ( منفی حنیف اتمر) از عواقب مهندسی سازمان دولت هشدار داده اند. جناح غالب، که از چنده ماه به این سو، بین دادن امتیازات انبوه به محور سیاسی جمیعت، خصوصا استاد عطا و قبول ریسک شکل گیری اتحاد نظامی بین جنبش ملی، تاجیک ها وهزاره ها سرگردان مانده بود، بعد از آمدن حکمتیار خودش را آماده می کند تا گزینه اول ( کنار زدن شریکان مزاحم با توسل به قوه) را به آزمایش گرفته شود.
هشدار«دلواپسان» ارگ در برابر جناح غالب براین پایه استوار بوده که ایتلاف ضد طالبان درسکتورهای امنیتی لنگر سنگین دارند وهرگونه تک دست سازی ارگان دولت می تواند وضعیت را برعکس کند.. دم نقد، جنرال مراد علی مراد را از میدان جنگ بیرون کردند تا درشرایط دفترنشینی به سرعت کارآمدی اش به تحلیل برود. اجندای ضدملی درین گیرودار این است که تحت شعار مهار جنگ سالاران و جنایتکاران جنگی، میدان برای تشکیل یک حکومت مشترک طالب- حکمتیار مساعد شود! زیر پوست وضعیت چیزهایی درجنبش است و اگر بی توجهی ادامه یابد، شکافته شدن این پوست، یک انفجارمهیب وغیرقابل مهار خواهد بود.
حالا شعار ها خود به خود مشخص شده اند: راهی جز مقاومت ندارد.