-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۱۰, چهارشنبه

خدا وانتحاری ها با دپلومات هاست/ بینی کسی خون نشد!


دپلومات های کابل نشین، پیشاپیش روی راحتی های شان درزیر زمینی ها به شدت حفاظت شده لمیده بودند.خبرگزاری های پیشگام بین المللی پیوسته با طمطراق تیتر زده اند که انفجار بزرگ در محله دپلوماتیک کابل به وقوع پیوسته است. البته که نشانی را درست می نویسند؛ ولی «طبق معمول» راز کثیفی را کش می روند. این تنها بازی با مغز ها از طریق نصب سرخط های خبری نیست؛ چیز دیگری هم در عناوین درجه دوم خوابیده است که تیتر سازان قصداً از ذکر خیرش تحاشی می جویند: درمحله دپلومات نشین کابل بینی هیچ دپلوماتی خون نشده است!