-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۶, شنبه

زیباترین آهنگ شادروان فضل احمد «نیواز»

با آن که مشهور اند به قانون شکنی
امروز نماینده قانون شده اند. 
شنیدن این قطعه را از دست ندهید. 
استاد نینواز 45 سال پیش، وضع امروز را فریاد کرده است: