-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۴, پنجشنبه

کنایه سر پوشیده پرتو «نادری» به آدرس حکمتیار

اگر تاریخ به عقب بر نمی گردد، در بعضی جا ها تاریخ عقب گشت دارد!


می گویند تاریخ به عقب بر نمی گردد، این سخن در کلیت خود می تواند صادق باشد ؛ اما تاریخ می تواند به گونه ی موقت در بخش های از جامعه بشری عقب گشت داشته باشد.
دست کم در سرزمین خود مان مگر سقوط امان الله خان عقب گشت تاریخ نبود!
آیا سقوط نخستین تمرین دمکراسی در زمان صدارت شاه محمود خان عقب گشت تاریخ نبود!
آیا سقوط دهه ی دموکراسی عقب گشت تاریخ نبود و همین گونه حوادث دیگر. ما در تاریخ معاصر خود چندین عقب گشت خونین تاریخ را شاهد بوده ایم!
پرتو نادری