-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ خرداد ۳, چهارشنبه

استاد ربانی، اوضاع جمیعت پس ازخودش را پیش بین بود

اشاره: با گسست احتمالی رهبری جمیعت از خاندان استاد ربانی، جمیعت منحل می شود. بخشی از اعضای شورای رهبری جدید کسانی اند که نقش شان در حاشیه زنی استاد ربانی و جمیعت اظهرمن الشمس است. آن ها از ترس حکمتیار دو باره زیرخیمه جمیعت خزیده اند.


درسال 1387 که گردانندگی «روزنامۀ پیمان» با من بود، استاد ربانی شهید درخواست مرا برای یک مصاحبه  درمنزل ایشان دروزیراکبرخان پذیرفت. ضمن پرسش ها درباب اوضاع سیاسی، ازایشان سوال کردم:
آوازه هایی وجود دارد که شما میل دارید فرزند بزرگ تان صلاح الدین ربانی را وارد سیاست کنید. آیا این آوازه ها واقعیت دارند؟
استاد ربانی گفت:
«البته رهبری ها می آیند ومی روند. هیچ جریان سیاسی دروجود یک رهبرخلاصه نمی شود وتغییرات مختلف سبب به میان آمدن شخصیت های جدید وجوان می شود. آری، من به نفع کشورواسلام می دانم که همه فرزندان وخصوصاً فرزند کلان اینجانب خودش را با امورمملکت داری وادای مسئولیت دربرابروطن ومردم آشنا بسازد.»
سوال بعدی این بود:
منظورشما از ورود صلاح الدین ربانی به عرصۀ سیاست، شامل رهبری جمیعت اسلامی هم می شود؟
جواب: «البته حاصل کردن دانش وتجربه درهمه امورات سیاسی را لازم می دانم. چه درجمیعت وچه درمراتب اداری دولت وجامعه.»
سوال: یعنی می خواهید رهبری جمیعت اسلامی برپایه سنت میراثی وخانوادگی ادامه داشته باشد؟
استاد ربانی کمی بیشترازحالت عادی، به خنده آمد وگفت:
« من به اعضای خانواده وفرزندان، همیشه یاد آورشده ام و می شوم که شما از سرنوشت خانواده مرحوم ذوالفقارعلی بوتو صدراعظم سابق پاکستان بیاموزید. وقتی زندگی آقای علی
بوتو درخطرقرارگرفت واعدام شد، حتی قبل ازآن که پسرانش راه ومبارزه پدر را ادامه بدهند، دخترش بیرق پدررا در دست گرفت وما دیدیم که هم حزب مردم پاکستان اداره وامورخود را دوباره یافت وهم رهبری سیاسی کشورشان را دردست گرفتند ونگذاشتند همه چیزفروبپاشد.»
آن چه من دربارۀ آقای صلاح الدین ربانی اززبان پدرشان شنیده بودم، همین بود. وی می تواند خود درصورت لزوم درین باره توضیح دهد.