-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۰, چهارشنبه

آقای مأمون، از بیع زده گی خود را نگهدار!

نامه واصله بدون ذکر مرسل


هموطن نترسم آقای مامون، 
چند امتحان اولی، این باور را ایجاد کرده که رک و راست به همدیگر بنویسیم. من تکراراً و از روی دلسوزی می نویسم که از بیع زدگی خود را نگهدار. لست دیپلوماتان وزارت خارجه را نشر کردی که همه پشتون اند! حداقل خود را زحمت ندادی کنترول کنی و ردیابی که لست چی قدر واقعی است. مثلا در لست آغا صاحبان هم شامل اند. مگر نمی دانی که سید ها پشتون نیستند و مبدای عرب دارند؟ سفير افغانستان در عربستان سيد جلال پشتون سفير افغانستان در انگلستان سيد طبيب جواد پشتون با این دو مثال اعتبار نوشته ات به هوا نمی رود؟ قصه همان قصۀ کاپی- سرش است و به نظرم تنها پوسته رسانی شایستۀ تو و نامت نیست.