-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۵, جمعه

حکمتیار باید منتظر حوادث غافلگیرانه باشد.

حکمتیار علی الظاهر دنبال مقام و کرسی در دولت نیست. البته قرار نیست که او وارد کابینه و دولت شود. معاندان حکمتیار در دولت و حکومت فراتر از تصور خودش نیرومند و ناظر با همه امور اند. واقعیت این است که حکمتیار برای انتخابات پیش رو انتخاب شده است.
  انورالحق احدی به پاکستان وفاداری ندارد و افزون برین، صبغه جهادی هم ندارد و عامل موثری برای سیاست های امریکا و عربستان در افغانستان نمی تواند باشد. حالا که حکمتیار خریطه جیب را کلان دوخته، آیا صرفاً خوابیدن روی انبارهای دالر عربستان می تواند به اهدافش برسد؟ نا ممکن است. او درحالی که مانند دکتر غنی در بی ریشه گی به سر می برد، با صورت حسابی که روی پیشینه «جهادی» خویش باز کرده، علی الحساب اشتباهی بس عظیم مرتکب شد و نخستین انداخت را به سوی ایران کرد. او باید منتظر پاسخ ازسوی شبکه ایران باشد که چنین پاسخی سخت مرگبار و کابوس آسا خواهد بود. به راستی که هر پدیده به وسیله ضد خودش نیرومند و پویا می شود. حکمتیار یک بار دیگر جمیعت اسلامی وشورای نظار را درصدر قدرت و رهبری سیاسی فراز خواهد آورد. هیچ قدرتی، (تکرار می کنم، هیچ نیرویی) درمنطقه و جهان قادر نیست درصورتی که هزاره، تاجک وازبک در افغانستان به اتحاد نظامی و سیاسی برسند؛ مزه پیروزی و غلبه را بچشند.